Nowenna do Madony z Oropy

Dzień pierwszy
O Madonno z Oropy, nasza Patronko,
błogosław, prowadź i pocieszaj Ojca Świętego, sługę na ziemi Twego boskiego syna Jezusa Chrystusa, a wraz z nim także naszego biskupa.
Wybłagaj dla naszych księży i dla wszystkich duchownych łaskę dobrego wykorzystania powołania i czynienia dobra na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Bądź dla nich pocieszeniem, obroną przeciw Szatanowi i zasadzkom złego ducha, ich ulgą w wysiłku i trudach.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień drugi
O Madonno z Oropy, nasza patronko, prosimy błogosław wszystkim osobom sprawującym władzę, które troszczą się o dobrobyt ekonomiczny i obywatelski naszego ludu. Błogosław także naszym wsiom, przemysłowi, handlowi i wszelkim przedsięwzięciom obywatelskim tak, aby wszyscy odczuli skuteczność Twej opieki. Niech dzięki wielości dóbr, które na nas zsyłasz, również tych materialnych, stale wzrasta w nas wiara w Boga, przywiązanie do religii, ufność w Ciebie oraz chęć okazania się godnymi Ciebie dziećmi. Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień trzeci
O Madonno z Oropy, nasza patronko, czuwaj z miłością nad naszymi rodzinami, aby gościły w nich Twoje cnoty, pokój i bojaźń Boża.
Najświętsza Dziewico polecamy Ci rodziny wszystkich wiernych, tak często nękane trudnościami, które muszą stawiać czoła przeciwnościom i niebezpieczeństwom. Pomagaj rodzicom, aby umieli godnie wypełniać swoje szlachetne zadania; prowadź Twoimi drogami ich dzieci, aby wzrastały w wartościach chrześcijańskich. Wybłagaj dla nas silną wolę, odwagę w działaniu, sprawiedliwość, sumienność i wierność w wykonywaniu obowiązków chrześcijańskich i obywatelskich.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień czwarty
O Madonno z Oropy, nasza Patronko, zwróć swe matczyne spojrzenie na dzieci i młodzież.
Prosimy Cię w intencji dzieci, by były otaczane miłością i mogły wzrastać zdrowe na ciele i duchu. Prosimy Cię w intencji młodzieży, która wchodzi w życie, by odczuwała wsparcie w trudnym okresie dojrzewania. Prosimy Cię w intencji wszystkich młodych ludzi, by byli prawdomówni, wierni i bezinteresowni w miłości i aby swoją młodością czynili społeczeństwo bardziej braterskim.
Oświecaj i błogosław tym, którzy wspomagają młodych na tej drodze wychowania chrześcijańskiego, by ich podopieczni byli żarliwi w wierze, czyści w zachowaniu, silni i święci w swoich zamiarach.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień piąty
O Madonno z Oropy, nasza patronko, zwróć swe matczyne spojrzenie na dorosłych i starszych.
Prosimy Cię w intencji dorosłych, żyjących w małżeństwie i samotnych, by byli otwarci na swoich braci i czuli się odpowiedzialni za miejsce, jakie zajmują w społeczeństwie. Prosimy Cię w intencji zaawansowanych wiekiem, by byli zawsze młodzi duchem i wykorzystywali swoje doświadczenie w służbie innym. Prosimy Cię, aby wszyscy – młodzi, dorośli i osoby starsze – zawsze pozostawali otwarci na działanie Bożej Łaski i starali się być usłużni i szczęśliwi.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień szósty
O Madonno z Oropy, nasza patronko, prosimy Cię w intencji chorych i doświadczonych przez los.
Ty widzisz, ilu nieszczęśliwych i cierpiących ciałem i duchem wznosi do Ciebie ręce w błagalnym geście. Daj się im poznać jako pocieszycielka strapionych i uzdrowienie chorych!
Uzdrów ich z bólu; uwolnij od cierpień lub daj siłę, odwagę i nadzieję, że ich krzyż zamieni się w wieczną szczęśliwość.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień siódmy
O Madonno z Oropy, nasza patronko! Teraz ogarniamy gorącą modlitwą naszych braci, którzy zeszli na złą drogę, grzeszników.
Przez miłość do Jezusa spoczywającego w Twoich ramionach, oświeć ich umysły, otwórz ich zatwardziałe serca, uzyskaj dla wszystkich skruchę, przebaczenie i nawrócenie; zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień ósmy
Najświętsza Dziewico z Oropy, Twojemu matczynemu dobru zawierzamy także naszych drogich zmarłych, którzy wyprzedziwszy nas w drodze do wieczności nadal oczekują oczyszczenia z grzechów i uczestnictwa w chwale niebieskiej.
Za te drogie nam dusze składamy w Twoje ręce modlitwę, aby umocniona Twoim wstawiennictwem, zaniesiona została przez tron Boga i wyjednała dla nich oczekiwane uwolnienie z win i miejsce w raju.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!

Dzień dziewiąty
Madonno z Oropy, nasza patronko, zawierzamy Ci z całego serca nasze Sanktuarium, pomnik Twojej dobroci i mocy, miejsce przyciągające wierzące serca, tron Twojej łaski, święte miejsce, gdzie chwalili Cię i modlili się nasi ojcowie i gdzie my także szukamy z największą ufnością Twojego błogosławieństwa i wznosimy pieśni ku Twojej chwale.
Niech będzie ono zawsze godnym Ciebie, nie tylko w splendorze i wspaniałości konstrukcji, ale także przez świętą gorliwość kapłanów i pobożność wiernych.
Zwróć z dobrocią swoje matczyne spojrzenie na nas, Twe sługi, bliskich lub dalekich od Twego Sanktuarium, którzy wznoszą ku Tobie z ufnością serca i wzywają Twej opieki. Zważ na ich potrzeby duchowe i materialne, wspieraj ich, pomagaj i pocieszaj.
Również dla mnie wybłagaj łaski, których potrzebuję…
3 x Zdrowaś Mario.
Królowo Świętej Góry Oropy, módl się za nami!